Sản phẩm Y tế của Philips
 
Các nội dung khác từ Sản phẩm Y tế của Philips
Nhận nhanh hình ảnh sinh động
Trực quan hóa các chấn thương chỉnh hình phức tạp
Xem nhanh các kiểm tra ưu tiên
Truy cập hệ thống lưu trữ & báo cáo tập trung
 
 
 
+ Tất cả các sản phẩm và giải pháp
+ Sản phẩm y tế gia đình
+ Sản phẩm chuyên dụng lâm sàng
+ Giải pháp hướng tới nhóm nhân viên
 
 
Điều trị các khối u khó tiếp cận
Phát hiện thêm các động mạch nuôi khối u
+ Tổng quan
+ Đào tạo kỹ năng
+ Giáo dục lâm sàng
+ Trung tâm đào tạo Philips
 
 
Vận hành hiệu quả hệ thống của bạn
Các khóa học hướng dẫn cung cấp kiến thức giáo dục chuyên sâu
+ Dịch vụ khách hàng
+ Giải pháp tài chính
+ Bảo mật sản phẩm
+ Tài liệu hỗ trợ
 
 
Chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác
Khám phá và đóng góp - tham gia NetForum
 
 
 Sự đổi mới trong dịch vụ ch
Tìm hiểu thêm  
 Sản phẩm chăm sóc cá nhân
Truy cập sản phẩm tiêu dùng  
 Cộng đồng NetForum
Học hỏi từ những đồng nghiệp của bạn  
 Tham gia hội thoại trên LinkedIn
Đổi mới trong lĩnh vực y tế  
 Tin tức và quan điểm về sức khỏe và hạnh phúc
GetInsideHealth.com  
 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.